درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای بلوک اکتشافی مهر

دسته بندی اطلاعیه / 1397/7/29

شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای بلوک اکتشافی مهر


https://gccim.com/blog/25

ارسال نظر

بالا