درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده

دسته بندی اطلاعیه / 1402/7/4

تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده

لازم به ذکر است در اجرای بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارتهای بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از 60 درصد می باشد، به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه، در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع  تعهد آنها به بیش از 60 دصد نرسیده باشد کارت آنها تعلیق می گردد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1487

ارسال نظر

بالا