درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نمایشگاه تخصصی فرصتهای تجاری ایران در هرات

دسته بندی اطلاعیه / 1402/2/23

نمایشگاه تخصصی فرصتهای تجاری ایران در هرات 

16 تا 19 خرداد ماه 1402

جهت گسترش روابط تجاری با افغانستان

1- پرداخت 50% هزینه های مشلرکت در نمایشگاه توسط اتاق بازرگانی برای اعضا اتاق ها و اتحادیه های سراسر کشور 

2-پرداخت 70% هزینه های مشارکت در نمایشگاه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای شرکتهای دانش بنیان

فایل ها


https://gccim.com/blog/1391

ارسال نظر

بالا