درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

لغو حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه تسالونیکی یونان

دسته بندی اطلاعیه / 1400/5/2

لغو حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه تسالونیکی یونان


https://gccim.com/blog/1228

ارسال نظر

بالا