درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

امهال تسهیلات سر رسید شده کشاورزان

دسته بندی اطلاعیه / 1400/4/23

به اطلاع می رساند  براساس مصوبه مورخ 16/4/1400هیئت وزیران کلیه تسهیلات سررسید شده کشاورزان در سال 1400 ودر مناطقی که تحت تاثیر خشکسالی قرارگرفته، ضمن بخشودگی سود،کارمزد و جرائم بمدت 3 سال امهال میگردد.

بخشنامه به پیوست می باشد


https://gccim.com/blog/1220

ارسال نظر

بالا