درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری با موضوع رفع تعلیق کارت بازرگانی متعهدین ارزی

دسته بندی اطلاعیه / 1400/4/14

به پیوست صورتجلسه سیزدهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری با موضوع رفع تعلیق کارت بازرگانی متعهدین ارزی سال های 1397 الی 1400 جهت بهره برداری به تجار، بازرگانان و صادرکنندگان محترم  می باشد.


https://gccim.com/blog/1215

ارسال نظر

بالا