درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات چهل و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

دسته بندی اطلاعیه / 1400/1/24

هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 25/12/99 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن درخصوص موارد پیوست اتخاذ تصمیم نمود. 

مصوبات در فایل های پیوست به صورت PDF می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1125

ارسال نظر

بالا