درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گزارش برخورد نامناسب در هیئت های حل اختلاف امور مالیاتی و تأمین اجتماعی

عضو محترم اتاق بازرگانی

باتوجه به گزارش واصله بعضاً نمایندگان سازمان امورمالیاتی و تأمین اجتماعی در جلسات رسیدگی برخورد نامناسب در هیئت های حل اختلاف امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با مودیان و کارفرمایان محترم داشته، لذا برای ساماندهی و پرهیز از چنین برخوردهایی موضوع را به دبیر کمیسیون بانک، بیمه، تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی آقای احمد ده باشی جهت پیگیری اطلاع رسانی نمایند.  

اطلاعات تماس آقای احمد دهباشی: 32229799 (داخلی 213) - همراه: 09111777357


https://gccim.com/blog/1003

ارسال نظر

بالا