درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
درخواست کمک از اتاق های سراسر کشور جهت جلوگیری از شیوع کرونا

درخواست کمک از اتاق های سراسر کشور جهت جلوگیری از شیوع کرونا

خبرنامه تهیه شده در خصوص بیماری کرونا

خبرنامه تهیه شده در خصوص بیماری کرونا

جلوگیری از خروج دام زنده

جلوگیری از خروج دام زنده

تعویق زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق

تعویق زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق

تعرفه حمل صادرات از ایستگاه اینچه برون با واگن امدادی ترکم

تعرفه حمل صادرات از ایستگاه اینچه برون با واگن امدادی ترکم

تاسیس دفتر تجاری در سنگال

تاسیس دفتر تجاری در سنگال

بولتن اخبار هفتگی رایزنان ارمنستان پاکستان عراق

بولتن اخبار هفتگی رایزنان ارمنستان پاکستان عراق

افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی ازبکستان

افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی ازبکستان

اطلاع رسانی در خصوص شرکت روسی آگروکون

اطلاع رسانی در خصوص شرکت روسی آگروکون

اطلاع رسانی به استناد اولین نشست ملی اوراسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

اطلاع رسانی به استناد اولین نشست ملی اوراسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

ازدحام ترافیکی در پایانه های مرزی مشترک با عراق

ازدحام ترافیکی در پایانه های مرزی مشترک با عراق

اخبار هفتگی رایزنان ارمنستان پاکستان افغانستان عراق

اخبار هفتگی رایزنان ارمنستان پاکستان افغانستان عراق

نافذ و لازم اجرا بودن مصوبات کارگروه تسهیل

نافذ و لازم اجرا بودن مصوبات کارگروه تسهیل

منوط سازی عملیات انبار داری به تایید انبار ثبت نام شده

منوط سازی عملیات انبار داری به تایید انبار ثبت نام شده

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری

بالا