درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحد های کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا

دسته بندی اطلاعیه / 1399/5/2

دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحد های کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا

فایل ها


http://gccim.com/blog/927

ارسال نظر

بالا