درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نحوه ارتباط با رایزن ایران در عراق..

دسته بندی اطلاعیه / 1398/3/22

با عنایت به ضرورت ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان کشورمان با رایزن جمهوری اسلامی ایران در عراق بدین وسیله نحوه ارتباط گیری با ایشان جهت اطلاع و اعلام به کلیه افراد بشرح ذیل می باشد . ضمنا اطلاعات مربوط به رایزنان بازرگانی از طریق سایت سازمان ((tpo.ir بخش رایزنان بازرگانی قابل دسترسی می باشد.

009647700055153

009647700055151

009647700055152

website: Iraq.tpo.ir

email: iraq@tpo.ir

 


http://gccim.com/blog/299

ارسال نظر

بالا