درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

آگهی مزایده عمومی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1398/3/5

"آگهی مزایده عمومی"

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان باستناد مصوبه جلسه 1/98 مورخ 24/01/ 98 هیأت رئیسه در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با پلاک ثپتی 123 اصلی از 5950 فرعی بخش 2 ثبتی گرگان واقع در ضلع جنوب غربی میدان مفتح به مساحت عرصه شش دانگ بمیزان 689 متر مربع با کاربری مسکونی و تجاری با تراکم 280 درصد در چهار طبقه بالای همکف و زیرزمین را بر مبنای پایه قیمت کارشناس رسمی بصورت نقد از طریق مزاید عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ   05/ 03 / 98  لغایت ساعت 14 مورخ   20/  03 / 98  به دبیرخانه اتاق به آدرس گرگان میدان ولی عصر- خیابان شهید نامجو (لشگر دو) نبش کوچه هشتم و یا به سایت اتاق به آدرس اینترنتی: www.gccim.com    مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده با رعایت شرایط و اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده در پاکت ( الف ) و پیشنهاد قیمت در پاکت (ب) و به صورت کتبی و لاک و مهرشده لغایت  20/  03/ 98 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس اعلام شده بالا اقدام نمایند.

 

                                                                                                                                                        اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان


http://gccim.com/blog/290

ارسال نظر

بالا