درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

فرم معرفین جهت صدور کارت بازرگانی

"بسمه تعالی "

 

 

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان  

 

با سلام و احترام؛

اینجانب .............................................. فرزند.......................... دارنده شناسنامه به شماره ................. صادره از.............................. مقیم شهرستان ........................... به آدرس: .......................................................................................................................................

دارای کارت عضویت و بازرگانی به شماره ................................... صادره از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، بدینوسیله گواهی می نمایم آقای/ خانم .....................................به نشانی: ...................................................................

بوده و مدت ............................. به شرح ذیل در امور بازرگانی اشتغال داشته و در هیچ یک از موسسات دولتی و وابسته به دولت شاغل نمی باشد.

نوع شغل: ...................................................                مدت کار: ...........................

بنابراین نامبرده را جهت دریافت کارت بازرگانی تأیید نموده و به آن اتاق معرفی می نمایم.

تعهد شرعی و قانونی نموده چنانچه در آینده به نحوی خلاف موارد فوق ثابت شود علاوه براینکه مسئولیت های ناشی از شهادت خلاف واقع را به عهده می گیرم این حق را نیز به اتاق بازرگانی می دهم تا نسبت به ابطال کارت عضویت و بازرگانی اینجانب اقدام نموده و جای هیچگونه اعتراضی برای اینجانب نخواهد بود.

 

 

 

امضاء

 

بالا