درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: احمدعلي وفادارنژاد

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: توليدي فرآورده هاي لبني گلستان صباح

  • عنوان فعالیت: 09113722441

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: ahmadali.vafadarnejad.21@gmail.com

بالا