درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل حاجي محمدي تقرتپه

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: بازرگاني آرمان دهكده سبز باربد

  • عنوان فعالیت: 09193224059

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: abolfazlhajimohamadi@yahoo.com

بالا