درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

معرفی واحد های اجرایی اتاق

معرفی واحد های اجرایی اتاق :

 

دبیر اجرایی                                              هوشنگ فندرسکی

امور مالی                                                 محمد امینیان

خدمات بازرگانی                                        مریم کاشانی راد

امور بین الملل                                           نرگس علیشریفی

روابط عمومی                                            احسان ملک شاهکویی - توحید ملکی

فناوری اطلاعات                                        وحیده وثوق

آموزش و پژوهش                                      طیبه عباسی

تشکل ها و دبیرخانه کمیسیون ها                   صدیقه شعبانی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی            احمد  ده باشی

 

 

بالا