درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
  • نام و نام خانوادگی: آق محمد صحنهء

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: آق رنگ

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری: 10700008636

  • آدرس ایمیل: aghrang@yahoo.com

  • آدرس: شهرک صنعتي خيابان کارگرشمالي
بالا