درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
انتخابات اتاق

هیئت نمایندگان

علی محمد چوپانی

علی محمد چوپانی

رئیس و عضو هیئت رئیسه
امیر یوسفی

امیر یوسفی

نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه
ارزاجان شمالی

ارزاجان شمالی

نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه
محمدجعفر راییجی

محمدجعفر راییجی

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه
علی صفرنژاد

علی صفرنژاد

دبیر هیئت رئیسه و عضو هیئت رئیسه
محمدعلی افضلی

محمدعلی افضلی

هیئت نمایندگان
حمید دامغانی

حمید دامغانی

هیئت نمایندگان
فرخ قبادی

فرخ قبادی

هیئت نمایندگان
رحمان  قره باش

رحمان قره باش

هیئت نمایندگان
امیر عابدی

امیر عابدی

هیئت نمایندگان
رضا مبصری

رضا مبصری

هیئت نمایندگان
هوشنگ آخوندی

هوشنگ آخوندی

هیئت نمایندگان
عبدالحلیم ماهری

عبدالحلیم ماهری

هیئت نمایندگان
حاج محمد زاودی

حاج محمد زاودی

هیئت نمایندگان
محمود خاری

محمود خاری

هیئت نمایندگان
بالا