درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

بخشنامه واگن امدادی خصوصی

دسته بندی اطلاعیه / 1398/2/3

با عنایت به افزایش تقاضا در حوزه صادرات به مقاصد کشورهای CIS، مقرر گردید شرکت هایی که با هماهنگی راه آهن و بر اساس بندهای مندرج در بخشنامه ، اقدام به ورود واگن امدادی خصوصی با استفاده از واگنهای خصوصی تخلیه شده نمایند، از تاریخ ابلاغ تا مورخ 98/04/10می توانند از کاهش تعرفه جهت حمل محمولات صادراتی خود به مقاصد کشورهای CIS بهره مند گردند

 

فایل ها


http://gccim.com/blog/279

ارسال نظر

بالا