درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

طرح پایش اطلاعات انبار ها و مراکز نگهداری کالا

دسته بندی اطلاعیه / 1398/2/3

پیرامون اجرای دستور العمل تکمیل و پایش اطلاعات انبار ها و مراکز نگهداری کالا بدینوسیله این سازمان به جهت پیاده سازی فاز دوم اجرایی طرح و پیشبرد اهداف سامانه در بخش های تکمیل فرایند شناسایی انبار ها ،صحت سنجی و اصلاح اطلاعات انبار ها و ثبت ورود و خروج کالا، با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و دستگاهای اجرایی مرتبط از جمله اداره کل راه داری و حمل نقل جاده ای، اقدام می نماید که در این راستا بازرسی های جامعی را در سه گروه انبار ها تخصصی بر اساس گروه های کالایی مشمول ، مراکز نگه داری کالا واحد های عمده و خرده صنفی و شرکت های حمل و نقل و باربری صورت می گیرد که این طرح در مرحله اول از مورخ 98/01/20لغایت 98/02/20به شرح جداول زمانبندی و برنامه های در مرکز استان اجرا خواهد شد و نتایج حاصله پس از پایان طرح در قالب جمع بندی گزارش وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت به اطلاع خواهد رسید

 

فایل ها


http://gccim.com/blog/277

ارسال نظر

بالا