درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

طرح ملی سنجش بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گذر بنگاه های کوچک و متوسط به فضای کسب و کار الکترونیکی

دسته بندی اطلاعیه / 1397/12/20

شرکت های کوچک و متوسط به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور نقش موثری را در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می نمایند. در سال های اخیر با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بهره مندی صحیح از این فناوری ها در فرایندهای مختلف کسب و کار به عنوان یکی از الزامات فعالیت بنگاهها و ورود آنها به فضای کسب و کار الکترونیکی مطرح است. لذا شناسایی دقیق عوامل تاثیرگذار بر تثبیت فنآوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه شرکت ها مدت هاست که مورد توجه محققین قرار گرفته است، لیکن تاکنون این عوامل بصورت دقیق شناسائی نگردیده و این مهم خود نیازمند بررسی های بیشتر می باشد.

در این راستا دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت با هدف شناخت دقیق وضع موجود میزان نفوذ فناوری اطلاعات در بنگاههای بخش و تنظیم سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی و حمایتی به منظور ارتقاء وضعیت شاخص های این حوزه، در نظر دارد تا با انجام تحقیقی گسترده در بین شرکت های کوچک و متوسط (SME) در حوزه های گوناگون صنعت، معدن و تجارت کشور، نسبت به تدوین و ارائه مدلی برای بررسی سنجش بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گذار بنگاههای SME به فضای کسب و کار الکترونیکی اقدام نماید.

 

فایل ها


http://gccim.com/blog/250

ارسال نظر

بالا