درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

کمیته مشترک ایران و لهستان بانک اطلاعاتی تجار ایران و لهستان

دسته بندی اطلاعیه / 1397/11/23

با عنایت به تشکیل کمیته مشترک ایران - لهستان در دی ماه سال  ، جاری به منظور استفاده حداکثری از پتانسیل روابط تجاری فی ما بین ایران و لهستان و همچنین ساماندهی و تهیه بانک اطلاعاتی تجار می باشد


http://gccim.com/blog/235

ارسال نظر

بالا